Πίνακας Αντιστοίχησης Πλήκτρων

direct Πρωτεύουσες λειτουργίες πλήκτρων. Ενδεικτικό LED σβηστό.

shift Δευτερεύουσες λειτουργίες πλήκτρων πιέζοντας το πλήκτρο Shift.

Ενδεικτικό LED αναμμένο.

Correlation