Πως λειτουργούν οι αντιστοιχίες

direct Πρωτεύουσες λειτουργίες πλήκτρων. Ενδεικτικό LED σβηστό

shift Δευτερεύουσες λειτουργίες πλήκτρων πιέζοντας το πλήκτρο Shift .

Ενδεικτικό LED αναμμένο.